Dvanáct apoštolů, dvanáct životů, dvanáct osudů

Autor

Když se Ježíš Kristus po třicátém roce svého věku vydal na dlouhou pouť Palestinou, byl prý rozhodnutý založit novou víru. Potřeboval nalézt smysl života, chtěl v ní najít sílu pro mnoho desítek následujících generací. Aby na toto náročné poslání nebyl sám, vyvolil si dvanáct pomocníků a poslů tohoto nového náboženství – dvanáct apoštolů. Vybíral mezi lidmi silnými, dnes bychom je nazvali osobnostmi, s touhou zajistit šíření dobra a lásky.

Se slovem apoštol se setkáváme docela běžně. Čteme o nich v Bibli, v historických knihách, našim dětem rádi dopřejeme zážitek z kohoutího zakokrhání na pražském Staroměstském orloji. Dvanáct apoštolů, dvanáct stoupenců … Víme o nich hodně nebo málo? Jejich životní osudy podle historických pramenů byly kolikrát kruté, jejich umírání dlouhé a trýznivé.

Pojďte se projít životy některých z nich, pojďte se mnou poodhalit roušku dávného času, kdy začala vznikat úplně nová víra.

TOMÁŠ

Byl rybářem. Od té chvíle, co ho Kristus povolal mezi své stoupence, patřil k těm nejoddanějším. Toho dne, kdy Ježíš vstal z mrtvých, byli apoštolové ze strachu z pronásledování shromážděni za zavřenými dveřmi. Chyběl tehdy snad jen Tomáš. Když mu ostatní o zjevení vyprávěli, nechtěl po celou dobu uvěřit. Kvůli téhle příhodě bývají nedůvěřiví lidé přirovnáváni k nevěřícím Tomášům.

Tomáš působil v Persii a později v Indii. Chodíval se prý zde modlit ke skále, kde byl jednoho dne překvapen pohanskými kněžími. Ti ho klečícího probodli a dobili kyji. Na obrazech proto bývá zobrazován s kopím v ruce.

TADEÁŠ

Jeho původní jméno bylo Juda. Kristus ale dával většině svých stoupenců nové jméno. Jeho matka byla příbuznou, někdy se mluví o tom, že sestřenicí Panny Marie. Než se Juda k Ježíšovi přidal, byl ženatý a měl několik dětí. Měl i bratra Jakuba a i ten se jednoho dne připojil k ostatním učedníkům.

O Tadeášovi víme, že byl zákeřně napaden, ubit kyjem a sekán sekerou. V uměleckých napodobeních ho proto můžeme vidět s kyjem nebo sekerou v ruce jedné a s knihou v ruce druhé.

JAKUB MLADŠÍ

Po odchodu apoštolů do světa zůstal v Jeruzalémě jen Tadeášův bratr, Jakub. Brzy se stal prvním biskupem, ale zdejší kněží ho velice nenáviděli. Po vykonstuovaném obvinění z toho, že prohlásil, že Kristus je jen falešný mesiáš byl obžalován z podněcování lidu. Pokusil se obhájit ze střechy jeruzalémského chrámu a jeho řeč byla prý tak poutavá, že uvěřilo ještě mnoho dalších lidí.

Nepřátelé ale vnikli na střechu a Jakuba svrhli dolů na zem, kde ho dav dál kamenoval. Umírající apoštol se ještě stačil pomodlit, ale jistý valchář uchopil sochor určený k máčení sukna a udeřil jím Jakuba do hlavy tak silně, že ho zabil. Na obrazech proto bývá viděn s dřevěným sochorem v ruce.

MATOUŠ

Byl výběrčím daní a cla. Původně se jmenoval Lévi. Když ho Ježíš jednoho dne viděl sedět u brány a vybírat clo, vyzval ho, aby tohoto nečestného povolání zanechal a následoval ho. Matouš prý bez otálení svého výnosného zaměstnání zanechal a zvolil si dobrovolně život v chudobě. Za to byl pozván do sboru dvanácti apoštolů. Ještě, než se vydal do cizích zemí šířit víru, doma věřícím zanechal zprávu. Je jí evangelium. Tento název se brzy poté ujímá i pro ostatní životopisy Ježíše. Z pramenů se dovídáme, že při svém působení v Etiopii prý Matouš pokřtil i princeznu Ifigenii. Ta složila panenský slib, odmítla krále Hirtaka a jeho nabídku k sňatku. Vládce zuřil, za příčinu svého neúspěchu považoval Matouše. Jako pomstu za svou urážku dal apoštola někdy v roce 70 probodnout kopím.

BARTOLOMĚJ

Zbožný Žid jménem Nathanael byl povoláním vinař. Jednoho dne, když se zase modlil pod fíkovým stromem za příchod Spasitele, přišel k němu jeho přítel Filip. Řekl mu, že Mesiáš se už našel a je jím Ježíš z Nazaretu. Nathanael nesouhlasil, nechtěl uvěřit tomu, že by tak významná osobnost mohla pocházet z tak nevýznamného městečka. A že se tedy rád přesvědčí a přidá se k ostatním dvanácti učedníkům.

Vydal se na cestu do Arménie, kde působil, později do Arábie. V evangeliích je někdy zmiňován jako bar Tolomai – syn Tolomajův. Vypráví se o tom, že vyléčil dceru arménského krále Polimeu za slib, že král přijme křesťanskou víru. Léčení bylo úspěšné a vladař i princezna slib splnili. K apoštolově radosti se přidalo i mnoho dalších poddaných. Bartolomějovo počínání natolik popudilo pohanské kněze, že ho dali spoutat a mučit, přičemž mu odřezávali z těla pruhy kůže a masa. Zobrazován proto většinou bývá s nožem v ruce. Aby jeho utrpení bylo ještě větší, byl nakonec ukřižován hlavou dolů.

ONDŘEJ

Ondřej a Šimon byli bratři. Povoláním byli rybáři a původně se připojili k Janu Křtitelovi. Po zmrtvýchvstání Ježíše působil v Rusku, Malé Asii a Řecku. Vladař Egeus byl přesvědčený, že se apoštola a jeho myšlenek musí zbavit. Ve městě Patrai ho přikázal zajmout a ukřižovat. Tato smrt byla výsadou sprostých zločinců. Už kolem roku 71 př.n. l. lemovalo římskou hlavní silnici asi 6000 křížů.

Aby se apoštolovo utrpení prodloužilo, nebyl na kříž ve tvaru písmene X přibit, ale přivázán provazy. V té době byl Ondřej již starý muž. Na kříži se šikmými rameny zemřel prý až třetí den. Neustále se modlil a neustále nepřestával svým trýznitelům děkovat za to, že mu umožnili sejít ze světa stejným způsobem, jako zemřel Kristus. Do posledního dechu měl pro shromážděný dav kázat a šířit evangelium.

PETR

Původním jménem Šimon. Své apoštolské jméno Petr mu udělil Ježíš jako vyjádření jeho pevné víry. V řečtině znamená petra – skála. Byl opravdovou skálou. První a nejsilnější mezi apoštoly. Patří mu jakési pomyslné klíče od království nebeského, jsou symbolem důvěry v Petrův úsudek. Proto bývá tento apoštol zpodobňován většinou s klíči v ruce.

Při zatýkání Ježíše byl Petr jediný, kdo pozvedl zbraň na jeho ochranu, dokonce jednomu z biřiců uťal i ucho. Když se ostatní apoštolové ve strachu rozutekli, byl zase jediným, kdo sledoval zatčeného Ježíše až do města. Tady ale svému strachu podlehl a třikrát po sobě prohlásil, že Ježíše nezná. Jako pokání musel potom svému mistrovi vyznat třikrát lásku.

Petr byl za vlády císaře Nerona odsouzen k smrti na kříži. Na vlastní žádost byl tehdy ukřižován hlavou dolů.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *