Domov pro seniory

Autor

Ideální variantu stáří představuje život v přirozeném domácím prostředí, tzv. ve svém. Pokud však není v silách starého člověka tento ideál prakticky realizovat, byť jen v oblasti základních potřeb, a pokud neexistuje ani možnost učinit tak za pomoci rodiny, blízkého člověka nebo instituce, je tento model nemožný. Variant, jak důstojně nahradit běžné domácí prostředí je jistě více, ale asi tou nejznámější je domov pro seniory. Bohužel, právě domovy pro seniory, dříve označované jako domovy důchodců, si nesou určité stigma – často se na ně pohlíží jako na odkladiště nepohodlných rodičů či prarodičů, dokonce jako na pouhou „čekárnu na smrt“. Ráda bych tedy poukázala na to, jaké výhody dnes tento způsob institucionální péče přináší, co ukládá zákon, co je standard a co nadstavba nejen v poskytovaných službách.

Domov pro seniory je jedním ze zařízení, kde jsou poskytovány služby sociální péče, legislativně zakotveny v Zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby těm, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a to zejména z důvodu vysokého věku. Senioři zde mohou žít běžným životem, musí být zachována jejich důstojnost a to v prostředí, které co nejvíce vyhovuje jejich potřebám. K principům domovů patří individuální péče a přístup k uživatelům, podpora jejich soběstačnosti, respektování svobodné volby a všech jejich práv. Rovněž udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými a zajištění možnosti nadále využívat místní instituce. Napomáhat aktivizaci a případné seberealizaci.

Již zmiňovaný zákon také uvádí výčet základních činností, které domov pro seniory zajišťuje. Společně s ubytováním to je poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Vedle těchto základních činností pak domov často nabízí i tzv. fakultativní činnosti, tedy nadstandardní, jež si uživatel hradí navíc. Domovy také zajišťují zdravotní péči, ať už vlastním zdravotnickým personálem, či smluvně s různými odbornými lékaři. Výhodou domovů pro seniory tedy je, že uživatel má 24 hodin denně k dispozici odborného pracovníka, který mu dle jeho individuálních potřeb poskytuje pomoc a podporu a provází ho úskalími seniorského věku. Lidé v domově by se však neměli stát na službách závislými, ale naopak, jsou vedeni k nezávislosti, samostatnosti, aktivitě, k tomu, aby to co zvládnou sami, také sami vykonávali. Klient domova je ten, kdo rozhoduje o druhu, způsobu a průběhu jemu poskytované služby.

To, že se jednotlivé domovy liší nejen vybavením, vnitřními i venkovními prostorami, lokalitou umístění, ale též rozsahem a kvalitou poskytované péče je asi všem jasné. Spoustu informací si zájemci o tuto službu mohou zjistit na webových stránkách, kterými se domov prezentuje, referencemi od těch, co domov znají, osobní návštěvou, rozhovorem s personálem i samotnými uživateli. Dostupné jsou i výroční zprávy, v nichž by měla být i zmínka o kontrolní činnosti různých kontrolních orgánů.

Na tomto místě bych se ještě ráda zastavila u jednoho, pro poskytovatele sociálních služeb (a tedy i pro poskytovatele služby Domov pro seniory) závazného předpisu, o kterém možná laická veřejnost mnoho neví, a tím jsou Standardy kvality sociálních služeb – soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytované služby. Zjednodušeně, Standardy jsou o tom, jak má kvalitní služba vypadat a co tedy můžete jako uživatel vyžadovat. Velmi se mi líbí materiál, který vydalo a na svých webových stránkách uveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, s názvem Standardy kvality sociálních služeb – příručka pro uživatele, kde jsou jednoduchou textovou a obrázkovou formou Standardy vysvětleny. Rozhodně doporučuji k nahlédnutí, např. na tomto odkazu: http://www.mpsv.cz/files/clanky/5965/skss_final_web.pdf

Onu nadstavbou v kvalitě poskytované péče v domovech pro seniory, o níž jsem se zmiňovala hned v úvodu, mohou pak dokazovat různá ocenění. Jedním z nich je např. Cena kvality v sociální péči, kterou každoročně uděluje časopis Ošetřovatelská péče. Ještě zajímavější mi pak připadá ocenění Značka kvality, udělované Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

„Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout seniorům, kteří vstupují do domova pro seniory, ale také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném domově očekávat. Jde o jednoduchý systém externí certifikace těchto zařízení, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do domova pro seniory uvidí jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o dvouhvězdičkový nebo pětihvězdičkový domov. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu v zařízení, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného seniora, resp. uživatele této sociální pobytové služby.“ (zdroj a více informací na http://www.znackakvality.info/).

Přeji všem seniorům, aby v tom svém domově našli nejen dobré materiální zázemí, ale především to lidské, aby se opravdu cítili jako doma, aby byl pro ně každý den něčím zajímavý.

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na