Nadané dítě

Autor

Blíží se pomalu škola, a jak všichni víme, každý žáček je jiný. Některé dítě se na školu těší, jiné se jí děsí, některé dítě se ve škole nudí. A některé dítě může být nadané. O nadaných dětech, jejich rodičích i možnostech jsem si popovídala s předsedkyní Centra nadání PhDr. Jitkou Fořtíkovou.

Jak se nejčastěji projevuje nadané dítě a čím se liší od dítěte „jen“ chytrého?

Nadané dítě se může projevovat různě, závisí to od druhu a úrovně nadání a také, v jakém věku dítě pozorujeme. Mluvíme-li o nadání rozumovém, což je moje specializace, pak takové nadání se dá poznat už v raném předškolním věku. Dítě projevuje zájem o poznávání a informace, dříve se zajímá o čísla a písmena nebo se samo vyvozováním dokonce naučí číst. Ve školním věku se nadání nejčastěji projevuje hlubokým vyhraněným zájmem o některé oblasti studia. Projevy nadání mohou být ale také zcela opačné, dítě může být ve vzdělávacím procesu nepozorné, uzavírat se před vrstevníky, špatně komunikovat s ostatními.

V jakém věku si nadanosti může rodič všimnout a od kdy lze nadanost dětí diagnostikovat?

Již ve velmi raném věku si může rodič všímat odlišností ve vývoji svého nadaného dítěte od vrstevníků. Samozřejmě více zkušení bývají rodiče, kteří mají adekvátní srovnání – buď mají více dětí a mohou jejich rozvoj srovnávat nebo se často a intenzivně stýkají s rodinami s podobně starými dětmi. Diagnostikovat globální rozumové nadání můžeme poměrně kvalitně již ve věku necelých tří let věku dítěte.

Jakým způsobem testování probíhá?

Test pro takto malé děti probíhá v rozmezí 1 – 2 hodin a je nasycen střídáním činností her, aktivit, kreslení tak, aby dítě udrželo pozornost na všechny předkládané situace. Dítě řeší většinou úkoly, které zná z běžného života, ale v testu jsou seřazené podle obtížnosti od nejlehčího po nejtěžší. Jde např. o vyprávění k obrázku, seřazení logických tvarů, skládání puzzle, dokreslování či překreslování obrázků apod.

Mívají nadané děti bez zvláštního přístupu problémy ve škole?

Nadané děti v našem vzdělávacím systému patří mezi děti se speciálními vzdělávacími potřebami – a nutno říci, že právem. Nadané děti mívají často různé typy obtíží, poruchy učení nevyjímaje. Proto je třeba se jim specificky věnovat, a to nejen v oblasti dostatečného podněcování jejich zvídavosti a touze po nových informacích, ale především právě v osobnostní a sociální rovině.

Bývají učitelé na běžných školách na nadané děti připraveni nebo je lepší vybrat speciální školu/třídu?

Speciální školy pro nadané děti v našem státě nemáme. Pokud bychom za ně měli považovat víceletá gymnázia, tak ta tomuto profilu rozhodně obecně neodpovídají. Poměrně nedávno byla zveřejněna studie, že ti nejtalentovanější žáci nejsou ve většině studenty tohoto typu studia, ale spíše děti rodičů s dobrým socioekonomickým zázemím. Existují ale při běžných základních školách speciální třídy či skupiny, kde nadaní žáci mohou vytěžit z angažovaného přístupu proškoleného učitele, který se na nadané žáky zaměřuje. Otázka, jakou školu zvolit, je však mnohem komplexnější a zahrnuje mnoho aspektů. Nejpodstatnější však je výběr vhodného učitele. Většina rodičů se domnívá, že první stupeň ZŠ dítě „nějak přečká“ a důležité je vybrat kvalitní střední školu. Pravda je však většinou naopak. Důležitý je citlivý výběr prvního učitele, který utváří základní pracovní a učební návyky dítěte, motivuje jej pro další studium. Pokud dítě získá kvalitní základ právě zde, střední školu či vyšší stupeň studia už zvládá s větším přehledem.

Je pro nadané dítě vhodné domácí vyučování?

Existovala jedna doktorská studie, která se zabývala domácím vyučováním nadaných žáků. V souboru měla několik případů doma vzdělávaných mimořádně nadaných dětí. Ve všech sledovaných případech šlo o velmi kvalitní přístup rodičů a děti z tohoto systému těžili. Nicméně obecně asi platí zásada, že pokud pro domácí vzdělávání neexistuje dostatečně závažný důvod, dítě má možnost studovat na kvalitní škole v blízkosti bydliště a nekloubí se s tím ani např. zdravotní důvody, vždy je lepší volit standardní styl vzdělávání – tedy ve škole, nikoliv doma.

„Centrum nadání“ nadané děti diagnostikuje, ale nabízí také společné akce – můžete nám přiblížit jaké?

Akce pro rodiče s dětmi a pro mládež jsou základem naší činnosti. Diagnostika je pouze okrajovou činností, kterou realizujeme především z důvodu přetíženosti státních poradenských zařízení. Naše aktivity se orientují především na celostátní setkání rodin s dětmi v průběhu letních prázdnin a také např. o podzimních a zimních svátcích, letní aktivity pro nadané školáky a předškoláky – tzv. městské a pobytové campy. V průběhu roku vedeme předškolní klub Malý šikula pro děti od 2 do 6 let, ale čím dál více se věnujeme také konzultační činnosti a školení učitelů. Vydáváme také metodické a odborné publikace ať již v rámci Centra nadání nebo ve spolupráci s jinými vydavatelstvími (Portál, Triton, Plot apod.)

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho štěstí v pracovním i osobním životě.

Více se o Centru nadání můžete dozvědět na webových stránkách www.centrumnadani.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *