Zápis do 1.třídy z pohledu předškolního pedagoga

Autor

Tento článek volně navazuje na článek Zápis do 1.třídy z pohledu logopeda a zároveň by měl sloužit i jako malý návod jak na to. Tedy co již náš předškolák zvládá a co a jak je možné rozvíjet.

Nejprve se tedy zaměřím na dovednosti, které úzce souvisí právě s vývojem řeči.

Pohybové schopnosti – motorika

Hrubá motorika

Důležitá je pohyblivost celého těla a hlavně koordinace jednotlivých pohybů. K tomu snad není ani potřeba nic dodávat. Pokud mají děti dostatek prostoru a možností k chůzi v nerovném terénu, překonávání překážek v chůzi, běhu, poskokům a přeskakování, skákání přes švihadlo, pohybovým a míčovým hrám, hrám na sněhu i ve vodě, jízdě na tříkolce a na kole, pak je jistě vše, jak má být. Zvládne vaše dítě stát na jedné noze při otevřených i zavřených očích?

Jemná motorika

Jde o motoriku ruky a prstů. Kdo má obratnou ruku a prsty, mívá i obratná mluvidla. Předškolák by měl zvládnout např. postupně vztyčovat prsty pravé a levé ruky ze zavřené pěsti nebo namotávat klubíčko vlny pravou i levou rukou.

Co s jemnou motorikou souvisí? To, že předškolák bude umět zapínat a rozepínat knoflíky a zipy, zavazovat tkaničky. Správně držet lžíci a příbor. A samozřejmě také tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni. Ruka musí být uvolněná, bez silného tlaku. Dítě by mělo mít zájem o kresbu, mělo by spontánně a tvořivě kreslit, vybarvovat a respektovat hranice čáry, příliš nepřetahovat. Podle předlohy nakreslit základní geometrické tvary, napodobit tiskací písmena, spojit dva body souvislou čarou svisle i vodorovně. V kresbě postavy uplatnit dvoudimenzionální obrys, detaily, správný počet končetin, prstů. Správně držet nůžky a vystřihovat jednoduché tvary.

Tipy na rozvoj: hry s kostkami a stavebnicemi, navlékání korálek, mozaiky, puzzle, hra s modelínou, keramickou hlínou, kreslení, stříhání (to obzvlášť doporučuji, protože při něm dítě procvičuje nejen koordinaci paže a prstů, ale také očních pohybů). A různé prstové říkanky.

A ještě poznámka, u dítěte by měla již být vyhraněná laterarita a tedy jasné, kterou rukou bude dítě ve škole psát.

Zrakové vnímání a rozlišování

Jeho význam spočívá v tom, že upevňuje sluchové vjemy. Schopnost zrakového rozlišování je navíc mimořádně důležitá při čtení a psaní.

K zjištění, jak je na tom váš předškolák stačí koupit nějaký dětský časopis (Sluníčko, Pastelka, Méďa Pusík apod.) a vrhnout se na různé úkoly s tím spojené. Např. hledání nesmyslů a nepravdivých situací na obrázku, hledání rozdílů mezi dvěma obrázky, hledání rozdílu v řadě stejných obrázků, skládání obrázků z dílů, hledání obrázku ve změti čar, bludiště apod. Dítě by mělo pochopit vámi vysvětlené zadání a pokud možno bez pomoci úkol splnit. A to je vlastně i můj typ na rozvoj zrakového vnímání a rozlišování.

Zraková paměť

Test: dejte před dítě 7 jednoduchých obrázků např. z pexesa (jablíčko, kočka, míč,…), nechte dítě aby si je důkladně prohlédlo, pak obrázky zakryjte a vyzvěte dítě, aby je vyjmenovalo. Předškolák by si měl vybavit až pět předmětů.

Tipy na rozvoj: kimovy hry, pexeso, co se tu změnilo, aj. Stejně tak si můžete hrát i na vycházkách, pozorovat okolí a všímat si detailů.

Sluchové vnímání a rozlišování, sluchová paměť

Dítě by mělo zvládnout:

 • rozlišit zvuky z okolí: klepání na sklo, dřevo, mačkání papíru , zvuk tekoucí vody apod.
 • znělost ve slově: tělo – dělo, koza – kosa, pije – bije
 • změnu hlásky ve slově: nos -noc, myška-Micka
 • délku samohlásek: paní – páni, lata – látá
 • rozpoznat první a poslední! hlásku ve slově, roztleskat slovo na slabiky (vnímá rytmus slova)

Můj osvědčený typ na rozvoj: vyrobte svým dětem sluchové pexeso. Naplňte vždy dva obaly od Kinder vajíček stejným obsahem – kamínky, pískem, čočkou, korálky, kovovými matičkami apod. Děti hledají obaly, které mají při třepání stejný zvuk. Začněte třeba třemi páry a postupně rozšiřujte.

Sluchová paměť se také skvěle trénuje při hře „Na tichou poštu“.

Rozumové schopnosti

Před vstupem do základní školy by dítě mělo zvládnout také následující úkoly:

 • poznat a pojmenovat základní i odvozené barvy
 • poznat a pojmenovat geometrické tvary – kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník
  mít číselnou představu do šesti (je jim přece šest let), porovnávat počet (více, méně, stejně)
 • určovat vzájemnou polohu předmětů (venku, uvnitř, první, druhý, uprostřed, poslední, vedle, hned před, hned za,…)
 • rozlišovat pojmy vpravo, vlevo (pravá ruka, levé koleno,…)
 • poznat a pojmenovat části těla
 • poznat a pojmenovat běžná domácí a volně žijící zvířata a jejich mláďata
 • znát své jméno, příjmení, bydliště (rozlišit, co je název města, co ulice) a základní údaje o ostatních členech rodiny
 • znát dny v týdnu a roční období, části dne (ráno, poledne, večer) i časové pojmy včera, zítra, co bylo dřív, co později

Tipy na rozvoj: využívat všech každodenních situací v životě dítěte, mluvit s dítětem, opakovat, využívat vhodných didaktických pomůcek a hraček, nemám nic ani proti počítačovým programům, pokud je přítomen rodič nebo sourozenci. Začínat od nejjednoduššího, přecházet pozvolna ke složitějšímu, manipulovat s předměty. A chválit za sebemenší pokrok!

Řeč a jazykový cit

Pod slovem řeč není možné představit si pouze výslovnost jednotlivých hlásek. Stejně tak důležitá je slovní zásoba. Ať už pasivní, kdy dítě slovům rozumí, ale ještě je při komunikaci nepoužívá, tak aktivní, to jest okruh slov, která již používá a která velmi ovlivňuje vyjadřovací schopnosti dítěte.

Před vstupem do školy by mělo dítě používat až 3000 slov, ale jak říkala naše paní profesorka, kdo by to počítal, že? Jazykový cit je pak velmi důležitý k zvládnutí gramatické roviny jazyka, k tomu, jak dítě zvládne užívání předložek, rodu, čísla, pádu, stupňování přídavných jmen.

Tipy na rozvoj: trpělivě odpovídejte na otázky „co to je“ a „proč“, prohlížejte obrázkové knihy ( a ptejte se: kde je kočka – za komínem, kam leze pes – do boudy, kde je voda – v misce,…) dětské encyklopedie, časopisy, hrajte hry na protiklady, vymýšlejte synonyma, ptejte se co létá, jezdí, roste apod. Výborná je hra „Co potřebuješ, když … chceš přišít knoflík, zasadit květinu, postavit dům, …“

Zahrajte si na básníky a můžete spojit rýmovačky se zdrobnělinami (já mám hodnou maminu, koupila mě ….zmrzlinu, já mám hodnou maminku, koupila mě …zmrzlinku) , věnujte se stupňování ( já jsem krásná, sestřička je krásnější, ale ty jsi nejkrásnější), nadřazeným pojmům (ovoce, zelenina, dopravní prostředky), vymýšlejte protějšek (prodavač- prodavačka, kuchař-kuchařka) atd., atd.

A co ještě?

Samozřejmostí je zvládnutí a dodržování hygienických pravidel (mytí rukou před jídlem, po použití WC, používat kapesník). Dítě by mělo zvládnout komunikovat s dospělými, znát a dodržovat základní pravidla slušného chování (pozdrav, poděkování, požádání), podřídit se pokynům autorit. Mělo by být schopno navazovat kontakt s ostatními dětmi, hrát kolektivní hry, pracovat v týmu, ale i samostatně mezi ostatními. Vyrovnat se s prohrou nebo případným neúspěchem. U zadaného úkolu vydržet alespoň čtvrt hodiny a být schopen dokončit práci.

Pokud některou z dovedností či znalostí vaše dítě nemá, není potřeba se trápit a stresovat sebe ani potomka. Od zápisu do zahájení školní docházky je ještě dostatečně dlouhá doba na jejich rozvíjení a zdokonalování.

Vedle toho, že je dítě na školní docházku připravené, je potřeba, aby bylo také tzv. zralé, tzn., aby bylo odolné vůči školní zátěži a aby bylo emočně stabilní a dokázalo se na určitou dobu odloučit od rodičů. To celé je otázkou postupného zrání centrální nervové soustavy. Zralost CNS je tedy předpokladem úspěšné adaptace dítěte na školu a školní režim. Stejně tak se přihlíží k tělesnému vývoji a zdravotnímu stavu dítěte, k míře jeho nemocnosti.

Uvádí se, že ideální pro vstup do školy je věk 6 a půl let. Ovšem každé dítě se vyvíjí vlastním tempem, je ovlivňováno řadou faktorů jako je rodinné zázemí, výchova, pobyt v mateřské škole apod. A tak můžeme zkonstatovat, že v otázce zahájení školní docházky neexistuje jediné správné řešení pro všechny děti. Co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého, neboť každé dítě je jedinečný originál.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *