Máme doma předškoláka aneb zápis do školy

Autor

Jsou děti, které se školy nemohou dočkat. Jiným je to celkem jedno a některé se na dotazy blížící se školní docházky pořádně kaboní. Přesto mají jedno společné, jsou to předškoláci a čeká je tak zápis do prvních ročníků základních škol. U zápisů pro školní rok 2017/2018 však došlo k jedné zásadní změně a tou jsou termíny zápisů.

Novela Školského zákona posouvá dříve zavedené termíny z ledna a února až na duben. To znamená, že zákonný zástupce (v dalším textu budu používat obvykle slovo rodič) je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Místo a konkrétní termín včetně doby zápisu stanoví ředitel základní školy a oznámí to způsobem, který je v obci a v dané škole obvyklý (vývěsky, vitríny, úřední desky, nástěnky, webové stránky apod.).

Pojďme si ještě připomenout některé další důležité informace týkající se zápisu.

  • Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti, které měly vloni odklad školní docházky.
  • Dítě přihlašujete většinou do tzv. spádové školy v místě jeho trvalého pobytu. Ale není to povinnost. Povinností ředitele je však přijmout přednostně právě žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Školský zákon také nijak výslovně nezakazuje zápis dítěte do více škol.
  • Co by vás mohlo zajímat je, že zápis k povinné školní docházce je složen jednak z formální části, jíž se musí účastnit zákonný zástupce a pozor – je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Z toho tedy vyplývá, že dítě u zápisu být nemusí, nebo se nemusí motivační části zúčastnit i pokud je přítomno. Naopak rodiče mohou být u motivační části dítěti nablízku.
  • Pokud máte pocit (navíc třeba podpořený mateřskou školou), že vaše dítě ještě není dostatečně vyspělé nebo připravené, můžete v době zápisu požádat ředitele školy
    o odklad školní docházky o jeden školní rok a to písemně. V tomto případě doporučuji rodičům, aby se předem informovali, zda je školou již v době zápisu vyžadováno k žádosti o odklad také doložení dalších dvou dokumentů. Tedy doporučení od lékaře nebo klinického psychologa a dále doporučení od školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny event. speciálně pedagogického centra. Obvykle se však tato doporučení předávají řediteli školy dodatečně do 31.5.2017.
  • Mějte na paměti, že požádáte-li o odklad školní docházky, musí dítě povinně nastoupit tzv. předškolní vzdělávání. To zajišťují mateřské školy a také přípravné třídy na základních školách (ne všech). Nově je totiž v platnosti nařízení, jež stanovuje, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. V odůvodněných případech a za zákonem daných podmínek můžete dítě vzdělávat individuálně doma.
  • Máte-li dítě nadané a po všech stránkách vyspělé a 6 let mu bude až v období září až červen příslušného školního roku 2017/18, můžete požádat o jeho přijetí k povinné školní docházce již při tomto dubnovém zápisu. Potom k žádosti nezapomeňte připojit doporučení školského poradenského zařízení – u dítě narozeného v září až prosinci, a ještě doporučení od lékaře – u dítěte, kterému bude 6 let až následující rok v lednu až červnu.

Tolik asi k nejdůležitějšímu z litery zákona.

Jako učitelka mateřské školy pozdější termín zápisu kvituji celkem s povděkem. Za dva až tři měsíce k dobru dokáže předškolní dítě urazit hodný kus cesty, získat nové vědomosti, upevnit ty předchozí, zvládnout mnohé dovednosti a u zápisu je patřičně předvést. Právě já, jako učitelka, jim v tom můžu výrazně pomoci. Mám také více času na konzultaci s rodiči, na to, abychom se společně zaměřily na oblasti, kde má dítě rezervy, kde zabrat a jak dítě k úspěšnému zápisu dovést. Jen pozor na ono klasické – času dost, to v klidu zvládneme a ejhle, zápis za dveřmi.

Myslím, že každá učitelka v mateřské škole ale již v lednu dokáže odhadnout, pro které dítě bude odklad školní docházky vhodný, rodičům ho v této době doporučí a rozumní rodiče začnou konat. Do hry totiž vstupují ještě školská poradenská zařízení, nejčastěji pedagogicko-psychologické poradny. Ty provádí vyšetření k posouzení školní zralosti. Kdo někdy potřeboval, ví, že objednací termíny poraden se pohybují v rozmezí jednoho až tří měsíců, přidáme lhůty na zpracování a vydání doporučení a tak není důvod otálet. To, že vám poradna doporučení napíše už v únoru, neznamená, že dítě do školy nesmí nastoupit. Poslední slovo mají rodiče a na rozmyšlenou čas zpravidla až do 31. května. Mateřská škola může být v rozhodování opět nápomocna.

Pokud bych měla dubnové zápisy hodnotit negativně, pak právě v souvislosti s vyřízením odkladu školní docházky. Jestliže rodiče ignorují doporučení mateřské školy, učitelku neberou jako odborníka a teprve u zápisu v základní škole zareagují na doporučení odkladu, pak mají na vyřízení všech podkladů velmi krátký čas a nemusí ho do 31. května ani stihnout. Totéž platí v případě, že dítě ani předškolní zařízení nenavštěvuje a schopnosti dětí jsou posuzovány právě až při zápisu (k této situaci by ale již příští školní rok dojít nemělo).

Zastavit bych se chtěla ještě u informace, že dítě nemusí být u zápisu přítomno. Věřím, že rodiče tuto možnost využijí pouze v případě nemoci dítěte. Děti se ve valné většině na zápis těší. Ve školce si o něm povídáme, hrajeme si „na školu“, základní školu minimálně jednou v roce navštívíme. Pro děti to není velká neznámá. A rodiče mají skvělou příležitost pozorovat své dítě v akci. Zda není bázlivé, zda přiměřeně reaguje, v čem je suverénní a kde tápe. Mnohdy jsou překvapeni, jak dobře si dítě vede a odklad, o kterém uvažovali, už nemusí být na pořadu dne.

Co všechno má dítě k zápisu umět lze vyhledat na webových stránkách škol, školek, poraden, v odborné literatuře, časopisech apod. Já mám na závěr už jen jednu, i když trochu rozvitou větu směrem k rodičům, aby vstup do školy proběhl na výbornou. Buďte se svým dítětem, rozmlouvejte s ním, naslouchejte mu, dávejte najevo svůj zájem, vyprávějte a čtěte mu, choďte do přírody, komentujte dění okolo vás, pověřujte jej drobnými úkoly a pracemi, hrajte si s ním, tvořte s ním, sportujte s ním, vyžadujte dodržování nastavených pravidel a limitů, buďte důslední, vytvářejte různé sociální situace, kdy se dítě naučí jednat s jinými lidmi v jiném prostředí, dejte mu prostor ke hrám s vrstevníky i prostor jen pro něho, a hlavně – milujte ho takové, jaké je.

Redakce: Kromě dětí a učitelek i učitelů v MŠ se zápis samozřejmě týká také rodičů a kantorů základních škol, proto jsme se rozhodli, že o názor poprosíme také je. Otázka tedy zněla: V čem vidíte výhody a nevýhody posunutí termínu zápisu do 1. tříd z lednovo-únorového termínu na dubnový?

Náš prvorozený syn je předškolák, vše je nové pro nás pro všechny. Trénujeme logopedii, předškolní přípravu (program Maxík), děláme domácí úkoly, sedíme ve školní lavici… je velmi krásné společně zažívat úspěchy a učit se nehroutit se z nezdarů. Každým týdnem vidím na synovi velké pokroky, takže posunutí zápisu do školy vnímám jako přínosné pro děti i pro celou rodinu, kdy mají všichni čas posunout se s přípravou do školy o kus dál. I tak je září dubnu vzdálené, natož leden. Nevím tedy jaké škody napáchá změna termínu zápisu ve školském systému, ale pro děti je to určitě přínosem.

maminka Jana

Od ledna do září je dlouhá doba a děti v tomto věku mohou někdy ve vývoji udělat doslova „skok“. Dítě, které v lednu vypadá na odklad, se může o čtvrt roku později jevit jinak. V tom by mělo posunutí zápisu význam. Problém ale bude s praktickou stránkou věci. Stačí pedagogicko-psychologické poradny vyšetřit děti, u kterých to bude potřeba? Bude znát vedení školy včas počet nastupujících žáků? Vznikne-li požadavek na asistenta k nastupujícímu žákovi, bude v silách ředitele do září jej zajistit? Tak tady se objevují nevýhody pozdějšího zápisu. Letošní rok ukáže jestli převáží výhody nebo nevýhdy posunutého zápisu.

učitelka ZŠ Ludmila

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *