Maženo žekni ž aneb o logopedii

Autor

Poruchy řečí u dětí se vyskytují poměrně často. Když se dítko učí mluvit, připadají nám některé jeho komeleniny i roztomilé. Kdy už ale tato roztomilost přechází v problém, který bychom měli řešit? Oslovila jsem tedy s prosbou Phdr. Moniku Šulistovou z Logopedické ambulance (http://www.logopedie-sulistova.cz/), která mi ochotně zodpověděla všechny mé dotazy. Věřím, že její odpovědi pomohou i dalším tápajícím rodičům.

Jaké jsou poruchy řeči a dokáže je logopedická péče všechny odstranit?

Pomáháme odstraňovat velkou řadu poruch řeči dětí. Mezi poruchy řeči dětí patří opožděný vývoj řeči, dyslálie, patlavost, vývojová dysfázie, elektivní mutismus a další. Poruchy řeči dětí je potřeba začít odstraňovat vhodně zvolenou logopedickou terapií včas. V případě že máte podezření na poruchu řeči u svého dítěte, dyslálii, patlavost, nebo vývojovou dysfázii, kontaktujte logopeda.

Opožděný vývoj řeči dítěte

Jednou z poruch řeči, kterou pomáháme odstranit je opožděný vývoj řeči. Opožděný vývoj řeči se projevuje u dětí okolo 3. roku. Opožděný vývoj řeči u dětí poznáte podle omezené slovní zásoby. Dítě, které trpí opožděným vývojem řeči tvoří maximálně dvou až tříslovné věty. Opožděný vývoj řeči je zapotřebí terapeuticky podchytit včas.

Jak se opožděný vývoj řeči projevuje:

 • dítě kolem 3. roku má malou slovní zásobu
 • tvoří jen dvouslovné až tříslovné věty
 • řeč je obtížně srozumitelná, až nesrozumitelná
 • dítě komolí slabiky a slova

Jedná se o opožděný vývoj řeči, pokud podrobné vyšetření neprokáže žádnou z těchto diagnóz:

 • neurologický nález ve smyslu dětské mozkové obrny
 • není porucha jemné motoriky ani motoriky jazyka
 • dítě má normální sluch
 • dítě nemá defekt intelektu

Dyslálie, patlavost

Další z možných poruch u dětí je patlavost odborným termínem dyslálie. Dyslálie je nejrozšířenější porucha řeči dětského věku. Dyslálie čili patlavost se projevuje nesprávnou výslovností některých hlásek. Vedle vývojové dysfázie a elektivního mutismu je dyslálie a patlavost další poruchou řeči dítěte, kterou naše logopedická ordinace umí léčit vhodnou terapií..

Jak se dyslálie projevuje:

 • vadná nebo nesprávná výslovnost jedné nebo více hlásek např. L,R,Ř,C,S,Z,Č,Š,Ž

Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je porucha vývoje řeči. Vývojová dysfázie se projevuje opožděným vývojem řeči dítěte. U vývojové dysfázie bývá narušena schopnost sluchového rozlišení. Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči projevující se ztíženou schopností naučit se komunikovat. Příčiny vývojové dysfázie vznikají při organickém poškození mozku dítěte během těhotenství, při porodu nebo po narození do 1. roku věku dítěte.

Projevy vývojové dysfázie:

 • vývoj řeči je opožděn
 • je narušena schopnost sluchového rozlišování, vnímání a chápaní stavby vět
 • vyšetření sluchu je normální
 • rozumění řeči je většinou dobré
 • malá slovní zásoba
 • porucha stavby slov, vět a jejich gramatické struktury (dítě nedodržuje počet slabik
 • ve slově,nedodržuje pořádek slov větě, poruchy časování, skloňování, vynechávání
 • si,se, chybné užívání předložek a předložkových vazeb)
 • porucha paměti
 • poruchy motoriky mluvidel při tvorbě hlásek
 • porucha jemné motoriky (kresba výrazně opožděna)

Dysartrie

Dysartrie je narušení článkování řeči na základě organického poškození centrální nervové soustavy. Dysartrie se vyskytuje nejčastěji ve spojení s dětskou mozkovou obrnou.

Projevy dysartrie:

 • těžká porucha artikulace – řeč je téměř nesrozumitelná
 • porucha dýchání, fonace, rytmu, melodie, intonace

Koktavost (balbuties)

Koktavost je porucha plynulosti řeči, dítě zadrhává. Je to nejtíživější vada řeči se značně nepříznivými dopady na osobnost postiženého. Kritická období koktavosti jsou za prvé 3 – 4 rok a za druhé vstup do školy.

Jak se koktavost projevuje:

 • mnohočetné opakování částí slov, první hlásky, slabiky
 • prodlužování hlásek
 • pozorovatelné napětí ve tváři, svalstvu krku, třes, nekontrolovatelný pohyb rtů a jazyka
 • pocit zápasení s řečí
 • strach z mluvního projevu, vyhýbání se řeči
 • neobvyklý počet pomlk, nahrazování slov jinými výrazy
 • tiky, různé pohyby rukou, nohou, celého těla při řeči

Několik rad pro rodiče ohledně koktavosti:

 • dítě neokřikujeme, neopravujeme, když se zaráží
 • trpělivě dítě vyslechneme, dopřejeme mu dostatek času k vyjádření myšlenky
 • dítě nevylučujeme z veřejného vystupování, ale nikdy ho k veřejnému vystupování nenutíme
 • bráníme posměchu ostatních dětí, pozornosti ostatních dospělých
 • v počátečním stádiu koktavosti není vhodné provádět nápravu artikulace

Breptavost (rychlé tempo řeči)

Breptavost je porucha dynamiky a tempa řeči. Tempo řeči je tak rychlé, že se řeč stává až nesrozumitelnou.

Jak se breptavost projevuje:

zrychlené tempo řeči, řeč se stává až nesrozumitelnou
hláskové skupiny se redukují, vznikají zkomoleniny, artikulace je setřelá
změny v pohybech a celkovém chování
pohyby rychlé,zbrklé, překotné
u dětí bývá nápadný motorický neklid, snadná vzrušivost, emoční labilita

Poruchy hlasu

Poruchy hlasu jsou dvojího druhu. Organické poruchy hlasu jsou způsobeny např. nedomykavostí hlasivek, vrozenými vadami či anomáliemi. Získané poruchy hlasu mohou být způsobeny hlasovou únavou či chrapotem. Křičí Vaše dítě, má chrapot trvající déle než 3 týdny ? Pak by mohlo jít o poruchu hlasu.

Poruchy hlasu se projevují:

 • pocit hlasové únavy
 • chrapot trvající déle jak tři týdny až bezhlasí

Elektivní mutismus

Elektivní mutismus je mluvní negativismus.

Projevy elektivního mutismu:

 • funkční útlum řeči – dítě chce mluvit, ale nejde to
 • dítě výběrově nekomunikuje s určitými osobami (např. doma komunikuje zcela normálně, ale mluvit ve školce odmítá)

Jaké poruchy jsou nejčastější?

Do naší ambulance nejčastěji přicházejí dětí s poruchou výslovnosti.

Kdy bychom měli začít u dětí uvažovat o návštěvě logopedie?

U běžných poruch a vad řeči dětí je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk (typickými poruchami jsou např. patlavost či dyslálie – chybná výslovnost hlásek L, R, Ř a sykavek). Dítě v předškolním věku je již schopno se soustavně učit. Nervový systém dítěte je dostatečně zralý pro ovládání složitého a jemného pohybového aparátu, jakým jsou naše mluvidla. Náprava jde poměrně rychle a snadno. Předškolní věk je doba, kterou bychom rozhodně neměli promeškat k nápravě poruch či nedostatků ve vývoji řeči. Jako logoped s dlouhodobou praxí jednoznačně doporučuji začít s nápravou vad výslovnosti a řeči v předškolním věku, již okolo 4 roku.

Poruchy řeči se dají samozřejmě napravovat i v pozdějším věku, je to ale zdlouhavější a svízelnější. U školních dětí má jakákoliv odlišnost (tedy i sebemenší porucha řeči) tendenci vyvolávat posměšky, což pro děti ve školním věku může představovat značnou zátěž. Chraňme své děti před pocity méněcennosti. Zejména ve školním věku nacházejí úrodnou půdu a mohou děti doprovázet do dalších fází života.

Nezapomínejme ! Když dítě některé hlásky vyslovuje špatně, samo svou špatnou výslovnost neslyší. Neděje se tak moc často, že dítě vyslovuje nesprávně jen jednu hlásku. Pokud dítě některou hlásku nedovede vyslovit, vynechává ji nejen v řeči, ale i v psaném projevu. Současně se přidružují chyby v pravopise. Pak už je jen krůček k jiné poruše řeči – např. dyslexii.

Vývoj řeči probíhá po celé dětství a slovní zásoba se vyvíjí po celý život. Pokud se řeč u našeho dítěte rozvíjí dobře, je to pro nás svědectvím o jeho dobré životní aktivitě. Pokud se řeč nevyvíjí nebo je nějak narušena, prožíváme zpravidla napětí, a svědčí to pro některou poruchu řečovou či rozumovou.

Za jakých okolností navštívit logopeda:

0 – 3 měsíce:

 • dítě nereaguje na silné zvukové podněty

4 – 10 měsíců:

 • dítě neumí nebo velmi obtížně přijímá potravu
 • dítě nereaguje na zvukové podněty
 • dítě nenapodobuje zvuky mluvené řeči (mama, papa)

12 měsíců:

 • dítě nerozumí jednoduchým slovním pokynům

2 – 3 roky:

 • dítě nenapodobuje mluvenou řeč
 • slovní zásoba obsahuje méně než 50 slov
 • dítě neužívá jednoduché věty
 • dítě neužívá otázku Co je to ? , Proč ?

3 – 4 roky:

 • mluva dítěte je nesrozumitelná
 • slovní zásoba je malá
 • dítě chybuje v časování a skloňování
 • výrazně porušena artikulace hlásek

4 – 4,5 roku:

 • dítě neužívá více jak dvouslovné věty
 • je porušena artikulace hlásek -k-g-h-ch-t-d-n-ť-ď-ň-c-s-z-č-š-ž-

4,5 – 5,5 let:

 • přetrvává nesprávné tvoření hlásek -l-r-ř-

Kdy NEPRODLENĚ navštívit logopeda:

 • dítě koktá
 • přetrvává déle jak tři týdny chrapot

Co nás vlastně na logopedii čeká?

Logoped musí přistupovat ke každému klinetovi individuálně. Volba metod a postupů závisí na základní diagnóze.

Co můžeme jako rodiče udělat sami doma a s čím už si laik poradí těžko?

Rozvíjejte Vaše dítě komplexně. Rozvoj řeči a výslovnosti je velmi těsně spjat s celkovým tělesným a duševním rozvojem Vašeho dítěte.

Co všechno můžete nabídnout svým předškolákům pro jejich komplexní rozvoj?

 • Poskytněte jim dostatek kvalitních podnětů pro stimulaci duševního a fyzického rozvoje.
 • Poskytněte dětem dostatek sportovního vyžití.
 • Nabídněte dětem nejrůznější tvořivé činnosti – rukodělné práce, malování, výrobu keramiky, apod…
 • Umožněte dětem poznávat hudbu a podporujte hru na hudební nástroje (v předškolním věku jsou spíše vhodné dechové nástroje – např. flétna).
 • Poznávejte s dětmi přírodu a objevujte její tajemství.
 • Umožněte dětem poznat a ovládnout moderní technologie a zařízení (v rozumné míře) – existují opravdu dobré počítačové hry pro děti stimulující jejich duševní rozvoj.
 • Cvičte nenásilně schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej.
 • Čtěte dětem knížky, rozvíjíte tím jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřovat myšlenky.
 • Poskytněte dětem možnost hrát divadlo.
 • Zajistěte dětem dostatek kvalitního odpočinku – pro dětský organismus platí, že si nejlépe odpočine přechodem od jedné činnosti k jiné. Ta však pro něj musí být dostatečně radostná a zajímavá.
 • Nevynechejte žádnou příležitost pro poznání zajímavých lidí a poznání společenských vztahů.
 • Užijte si s dětmi dobrodružství, legraci i zábavu.

Liší se nějak logopedie pro děti a logopedie pro dospělé?

Poruchy řeči u dospělých pacientů jsou nejčastěji:

 • náprava vad a poruch výslovnosti
 • nápravě komunikace u pacientů po CMP
 • dysartrie
 • reedukace hlasu, hlasové poruchy
 • breptavost (rychlé tempo řeči)
 • koktavost ( balbuties )
 • náprava sluchových vad a poruch

Afázie

Afázie je porucha chápání řeči a vyjadřování způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o ztrátu již nabyté schopnosti komunikovat. Postihuje zejména dospělou populaci. Vzniká po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, poraněních mozku, zánětech mozku a jeho blan.

Jak se afázie projevuje:

 • ztráta naučené schopnosti hovořit
 • porucha porozumění řeči (např. pacient nechápe význam slov, má omezenou schopnost rozumět)
 • porucha tvorby slov, vět, které jsou potřebné pro vyjádření myšlenky
 • narušena v různé míře schopnost produkce řeči (od nenápadných projevů po naprostou absenci mluveného projevu)
 • porucha doprovázena dalšími deficity např. narušeno čtení, psaní

Dysartrie

Dysartrie je narušení článkování řeči na základě organického poškození centrální nervové soustavy. Vyskytuje se ve spojení rozličných neurologických onemocnění.

Jak se dysartrie projevuje:

 • těžká porucha artikulace – řeč je téměř nesrozumitelná
 • porucha dýchání, fonace, rytmu, melodie, intonace

Už se u Vás někdy objednal i cizinec, který se učil česky nebo máte jen „domorodou“ klientelu?

Naší logopedickou ambulanci navštevují i zahraniční klienti různých národností. Ke každému jednotlivému klientovi přistupujeme individuálně. Současně v naší ambulanci provádímě terapii i v anglickém jazyce.

Jaké poruchy vaše logopedická ambulance léčí?

Poskytujeme logopedickou péči u těchto poruch řeči:

 • opožděný vývoj řeči
 • dyslalie ( náprava artikulace )
 • vývojová dysfázie
 • mutismus ( nemluvnost )
 • balbuties ( koktavost )
 • breptavost ( rychlé tempo řeči )
 • poruchy řeči při anomáliích orofaciálního systému
 • poruchy hlasu
  nápravě vad řeči při nervových a duševních onemocnění ( DMO, LMD, oligofrenie, mentální retardaci )
 • dyslexie ( poruchy čtené a psané řeči )
 • náprav sluchových vad a poruch
 • autismus, Aspergerův syndrom

Co byste poradila závěrem rodičům?

Měli bychom si uvědomit jeden důležitý fakt a to, že dítě se svoji mateřskou řeč neučí tak, jako se později učí cizí jazyky. Mateřská řeč se rozvíjí a vyvíjí v kontextu určitého prostředí jako nedílná součást celkového vývoje dítěte. Zdravý a přirozený rozvoj řeči dítěte můžete jako rodiče ovlivnit vytvořením příznivých podmínek pro jeho celkový zdravý vývoj.

Co by jste jako rodiče měli podporovat a čeho se vyvarovat:

 • Nenuťte dítě do mluvení, ale snažte se vytvářet uvolněné situace, v nichž se dítě může projevovat bez zábran!
 • Nečekejte, až se dítě bude ptát, ale ptejte se pokud možno sami!
 • Využívejte nejrůznější „lákadla“ a motivační pomůcky!
 • Mluvte na dítě!
 • Snažte se řeč dítěte zachytit a rozvinout!
 • Uvádějte dítě do kolektivu druhých dětí!

Děkuji moc za rozhovor a spoustu užitečných informací a přeji hodně spokojených klientů.

A co vy? Navštívili jste již logopedii? Nebo se tam chystáte?

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *