Babo, raď! 2

Autor

V článku Babo raď! (zde) jsem se zaměřila na poradenskou podporu v oblasti školství, dnes se vydáme pro radu mimo tento resort, resp. níže uvedená poradenská zařízení (vybrala jsem pouze některá z mnoha) jsou vymezena zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a sociální poradenství je pak také blíže specifikováno vyhláškou 505/2006 Sb.

Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy

Tyto poradny byly v minulosti označovány jako poradny manželské a předmanželské a podobně jako PPP tvoří u nás poměrně hustou a dostupnou síť zařízení.

Poradny se zaměřují se na osobní, vztahové, rodinné a partnerské poradenství, na zvládání potíží v mezilidských vztazích, generačních sporů, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi, žárlivosti, nevěry, násilí v rodině, závislostí v rodině a obtíží v intimním soužití vč. poruch sexuální identifikace. Poskytují také psychologickou pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak handicapovaným člověkem. Nechybí ani osvětová, výchovná, vzdělávací a publikační činnost. Důležitou součástí práce je i mediace dohod, a to především o výchově dětí a uspořádání vzájemných vztahů.

Věnovat se vám budou psychologové, sociální pracovníci a sociální pracovníci, jejichž kvalifikace je zaměřena přímo na manželské a rodinné poradenství, přičemž někteří se specializují také na náhradní rodinnou péči.

Adresář rodinných poraden naleznete na:
https://www.mpsv.cz/files/clanky/2663/adresar.pdf

Občanské poradny

Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích a přijímá každého občana s každým dotazem. Je tu proto, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy. Pomáhá zorientovat se v 18 právních oblastech, z nichž jsou to nejčastěji mezilidské vztahy, sociální dávky a služby, pracovně právní a občansko právní záležitosti, ochrana spotřebitele, bydlení a problémy ve vztazích mezi nájemníky a majiteli domů, soudní řízení a ochrana práv, řešení dluhů a další. Co je jistě významné je to, že také upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Občanské poradny poskytují své služby formou osobních konzultací v poradnách, telefonicky, ale i písemně – e-mailem či poštou.

Co můžete očekávat:

– aktivní pomoc:

 • vysvětlování obsahu dokumentů,
 • vyplňování formulářů a dotazníků,
 • pomoc s psaním dopisů

– asistenci :

 • doprovázení mimo poradnu na oficiální jednání – morální oporu
 • vyjednávání ve váš prospěch
 • zastupování

– odkazování a předávání klienta:

 • žádáte-li vysoce odbornou službu
 • žádáte-li o pomoc, kterou poradna nenabízí

Seznam poraden zde:
http://www.obcanskeporadny.cz/index.php?Itemid=8

Intervenční centra

Jsou specializovanou sociální službou pro osoby ohrožené domácím násilím a zaměřují se na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu těmto osobám.

Pracovníci intervenčního centra pomáhají klientům vyřešit problematickou vztahovou, partnerskou nebo rodinnou situaci provázenou domácím násilím tak, aby se klient mohl vrátit k běžnému životu. Pomáhají obětem násilí orientovat se ve svých právech, nalézt odvahu a schopnost řešit svoji situaci, pochopit cyklus násilí a posílit jejich ochranu před dalším násilím v rodině.

Poskytují:

 • akutní psychologickou pomoc v přímém kontaktu nebo po telefonu zaměřenou na akutní potíže ohrožené osoby domácím násilím
 • podpůrnou psychoterapii
 • právní poradenství v oblasti občanského a rodinného práva (předběžná opatření, rozvodová problematika, problematika výživného, společné jmění manželů, bytová problematika, exekuce atd.) , trestního práva (trestní oznámení, možnosti kompenzace obětí trestných činů, náhrada škody, informace o právech poškozeného), přestupkového práva
 • pomoc při sepsání právního návrhu
 • doprovázení na úřady, k soudům apod.
 • zprostředkování kontaktů na návazné služby.

V opodstatněných případech může být služba poskytnuta v terénu, tj. na smluveném bezpečném místě (MěÚ, služebna policie apod.). V intervenčních centrech pracuje tým kvalifikovaných odborníků – sociální pracovníci, psychologové, psychoterapeuti, právníci, krizoví interventi.

Kam se můžete obrátit:
http://www.domaci-nasili.cz/

Telefonická krizová intervence

Je poskytována telefonickým rozhovorem mezi volajícím a pracovníkem krizové pomoci. Může jít o poskytnutí informace (kontaktu na instituci, telefonického čísla, odkázání na právní poradnu) nebo o rozhovor týkající se aktuální obtížné životní situace volajícího. Služby mohou být poskytovány anonymně.

V ČR fungují dvě základní formy TKI:

 • specializované linky zaměřené na určitou problematiku – např. AIDS, protidrogové linky, gay linky, oběti domácího násilí nebo trestné činnosti, linky pro seniory aj.
 • linky důvěry, které se zpravidla nespecializují na žádnou užší problematiku, jsou pro celou populaci nebo jen pro děti či dospívající.

Aktuální cíl spočívá ve stabilizaci klienta a ve snížení nebezpečí, že se bude krizový stav dále prohlubovat. Minimálním krokem je zajistit klientovi fungování alespoň na úroveň před započetím krize. Perspektivním cílem je propracovat s klientem blízkou budoucnost a je-li to vhodné, nasměrovat ho na další možnosti řešení.

Telefonická krizová intervence v sobě nese nesporné výhody:

 • okamžitou pomoc – klientovi je linka důvěry určena téměř v jakoukoliv denní či noční hodinu, některé non-stop. Díky tomu nedochází ke ztrátě času mezi potřebou klienta o pomoc a mezi poskytnutou pomocí.
 • snadnou dostupnost – klient může linku důvěry kontaktovat z jakéhokoliv telefonu, mobilního i pevné linky. Stačí jen zvednout sluchátko a vytočit číslo. Navíc může klient volat z prostředí, ve kterém se cítí příjemně a bezpečně.
 • bezbariérovost – linku důvěry může kontaktovat kdokoliv a z jakéhokoliv místa na světě, člověk zdravý či nějak handicapovaný.
 • bezpečí a kontrolu – klient může linku kontaktovat z takového místa, kde se cítí bezpečně. Má celou situaci během hovoru pod kontrolou. Může kdykoliv zavěsit sluchátko a kdykoliv se zase ozvat.
 • anonymita klienta – klient se tolik nebojí otevřít se a nebojí se, že se zahanbí.
 • anonymita krizového interventa – klient si sám vytváří obraz pracovníka, což mu může dodat pocit bezpečí a jistoty.

Pracovníky TKI bývají zkušení psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, sociální pracovníci nebo zdravotní sestry, všichni pak mají speciální výcvik pro práci s klienty, kteří se ocitli v krizi.

Odkazů na telefonické krizové linky je na internetu spousta, tak např.:
http://www.krizovaintervence.cz/linky.html
http://www.capld.cz/linky-duvery-cr

Každému, kdo se ocitne v nějaké těžké životní situaci a obrátí se o pomoc na odborníka přeji, aby se mu vždy dostalo dostatečné rady, pomoci a podpory a nezůstal na své starosti a trápení sám.

Babo, raď

Komentujte jako host

  Odebírat  
Upozornit na