Babo, raď!

Autor

Nebo též dobrá rada nad zlato. Oblastí života, ve kterých potřebujeme čas od času poradit je hodně. Do úzkých se dostáváme při výchově dětí, jejich vzdělávání i profesní přípravě, ve vztazích všeho druhu, když nás zradí zdraví, anebo se objeví nějaká nenadálá životní peripetie. Poradit nám samozřejmě může maminka, kamarádka, sousedka, partner, zkrátka laik. Pokud se však jedná o nějaký problém specifický, je nasnadě rada odborníka a obracíme se na různá poradenská zařízení.

Poradcům v takových zařízeních pak již nejde jen o to, poskytnout požadovanou informaci k řešení problému, ale většinou se také snaží prozkoumat přednosti i slabiny klienta a společně s ním najít nový pohled na celou situaci a s jeho aktivní účastí také účinné strategie ke zlepšení. A co jistě známe všichni, poradce je tím, kdo může pozitivně zasáhnout do našeho života, ale bohužel nás také dlouhodobě poškodit a odradit od dalšího vyhledávání pomoci.

Jak už zaznělo v úvodu, oblastí, kde poradenská zařízení působí je spousta a tak začneme třeba u školství.

Školní poradenství

A protože co není legislativně zakotveno, jako by nebylo, můžeme se radovat, že existuje Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní poradenství, zahrnující činnosti informační, diagnostické, intervenční, terapeutické a konzultační, poskytuje své služby dětem a mládeži, též zdravotně postiženým a dále také rodičům nebo jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Kdo na škole v oblasti poradenství působí a v čem může pomoci?

Výchovný poradce

Tuto funkci obvykle vykonává jeden z pedagogů školy.

Funguje jako poradce žáků nebo studentů v případě jejich potíží s učením, vztahových, citových, sociálních či rodinných problémů. Radí při volbě dalšího studia a povolání, včetně pomoci při vyplňování přihlášek ke studiu. Zprostředkovává také poradenské služby přesahující kompetence školy (pedagogicko-psychologické vyšetření, konzultaci s psychologem, návštěvu sexuologa nebo psychiatra, radu právníka či sociálního pracovníka).

V případě integrace dítěte se zdravotním postižením pomáhá výchovný poradce s přípravou podmínek pro tuto integraci. Vyřizuje dotazy a stížnosti rodičů, které se týkají výchovného a vzdělávacího působení školy, na požádání poskytuje i rady ohledně výchovy v rodině. Samozřejmě spolupracuje i s pedagogy.

Kdo je výchovným poradcem na škole, event. jeho konzultační hodiny, by měl mít každý žák uvedeno v žákovské knížce, měl by být představen rodičům na první informační schůzce, nebo alespoň samostatně uveden na webových stránkách školy.

Školní metodik prevence

Koordinuje a realizuje školní programy prevence sociálně patologických jevů (prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, kriminálního chování, šikany a dalších sociálně patologických jevů).

On je tím, kdo sleduje a zachycuje tyto rizikové faktory, upozorňuje na ně pedagogy, rodiče či zákonné zástupce, případně společně s nimi zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště.

Školní psycholog

Provádí již specializované úkony, které souvisí s diagnostikou výukových a výchovných problémů žáků, s jejich odstraňováním či potlačováním a do jisté míry poskytuje také konzultace k volbě povolání. Poskytuje krizovou intervenci, jednorázové poradenství i dlouhodobé provázení v obtížné životní situaci, provádí individuální a skupinová psychologická vyšetření žáků, vede výcvikové a další programy, pečuje o integrované žáky a podílí se na sestavování jejich individuálního vzdělávacího programu. Je tu pro žáky, rodiče i pedagogy.

Speciální pedagog

Pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy se žáky se zdravotním postižením nebo s vývojovými poruchami chování a učení, kteří vyžadují zvýšenou péči. Řeší otázky jejich integrace mezi běžnou populaci – úpravu prostředí, speciální pomůcky a didaktický materiál. Pomáhá s výběrem další vzdělávací cesty žáka.

Samozřejmostí je, že všichni pracovníci dodržují etický kodex a zachovávají důvěrnost informací.

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

Jsou bezesporu neznámějším typem poradenského zařízení zaměřeného na problematiku výchovy i školního vzdělávání dětí a mládeže. Najdeme je zpravidla v každém větším (dříve okresním) městě a odloučená pracoviště se nachází i v městech menších. Obrátit se na ně můžou jak rodiče či zákonní zástupci dítěte, tak pedagogové, ale též mladiství starší 15 let.

Klientům se zde věnuje psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník a někdy též logoped. PPP se orientují především na tuto problematiku:

  • vyšetření školní zralosti (řečový projev, vnímání, pozornost, psychomotorika, senzomotorická koordinace atd.), zjišťování laterality i posouzení vhodnosti případného odkladu školní docházky.
  • posouzení vhodnosti integrace dítěte do běžné školy nebo zařazení do speciální školy
  • diagnostikování i reedukace specifických vývojových poruch učení a případný návrh do specializované třídy
  • poruchy vývoje dítěte
  • poruchy chování – konflikty, záškoláctví, šikana, kriminalita, toxikomanie apod.
  • poruchy komunikace, smyslové nebo řečové poruchy a jejich možná náprava
  • poradenství v oblasti volby povolání nebo volby typu školy
  • řešení prospěchových selhávání.

Tu nejbližší poradnu svému bydlišti naleznete např. na tomto odkazu: http://www.firmy.cz/Prvni-pomoc-a-zdravotnictvi/Zdravotnicke-sluzby/Zdravotni-poradny/Psychologicke-poradny/Pedagogicko-psychologicke-poradny

Speciálněpedagogická centra (SPC)

Jsou speciální školská zařízení, která se specializují na určitý typ zdravotního postižení u dětí – smyslové, tělesné, mentální, vady řeči, případně i kombinované postižení. SPC poskytují poradenské služby rodinám s dětmi, školám a školským zařízením, domovům, PPP, orgánům státní správy i nejrůznějším sdružením.

Zjednodušeně lze říci, že vymýšlí metody, jak s dětmi pracovat, aby dosáhly maximálního rozvoje a prožívaly kvalitní a spokojený život. Škála činností k dosažení tohoto cíle je pak velmi široká. V SPC působí psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník, ale také např.logoped, fyzioterapeut, lékař specialista aj.

Kde se nachází SPC právě ve vašem kraji a spoustu dalších informací můžete vyhledat zde: http://www.apspc.cz/

Střediska výchovné péče (SVP)

Pro pořádek uvádím, že SVP jsou legislativně zakotvena v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Podmínky činnosti SVP pak upřesňuje metodický pokyn vydaný MŠMT.

Tato střediska jsou zaměřena především na podchycení prvních signálů možných poruch chování a poskytují okamžitou pomoc v krizi rizikovým a ohroženým dětem z dysfunkčních až disociálních rodin, závislým na hracích automatech, alkoholu, drogách i klientům majícím zkušenost s aktivitami v partách, trestnou činností, sebepoškozováním , záškoláctvím apod.

Poradenské vedení může být jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé a to jak dětem, tak jejich rodičům, zákonným zástupcům i pedagogům a vychovatelům. I tady poskytuje pomoc nejčastěji speciální pedagog – etoped, psycholog, sociální pracovník.

Ráda bych na tomto místě ještě zmínila jednu poradenskou aktivitu, ačkoliv nespadá do ranku ministerstva školství. Je to raná péče.

Raná péče

Je od roku 2006 legislativně zakotvena v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách jako služba sociální prevence a spadá tedy pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Raná péče je služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do max. sedmi let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Velkým pozitivem je, že poradkyně dochází do rodiny a může tak reagovat na aktuální potřeby rodiny a pomoc a podporu poskytovat v přirozeném sociálním prostředí. Služba by měla pomoci rodině se zvládnutím náročných situací s děťátkem.
Vedle konzultací v rodině nabízí střediska rané péče také semináře pro rodiče, rehabilitační pobyty pro celé rodiny, setkávání rodičů, zapůjčují pomůcky, hračky a literaturu, pomáhají s výběrem předškolního zařízení apod.

Více informací a kontakty na jednotlivá střediska naleznete zde: http://www.ranapece.cz/

Další poradenská zařízení a instituce, které nám mohou pomoci s řešením složitých životních situací si přiblížíme v některém z příštích článků.

Máte přímou zkušenost s uvedenou problematikou? Fungují na školách vašich dětí poradci? Jak jste byli s radami a přístupem pracovníků spokojeni?

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *